Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaškrtnutím príslušného políčka dávate dobrovoľný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 (GDPR) spoločnosti Gymnázium Jozefa Lettricha, IČO: 00 62 62 61 (ďalej iba správca) a to:

a) v rozsahu meno a e-mailová adresa

b) za účelom evidencie a vybavenia Vášho podnetu alebo inej správy, ktorú nám adresujete. Spracúvanie osobných údajov spočíva len v ich evidencii a uchovaní.

c) po dobu nevyhnutne potrebnú, maximálne však po dobu 5 rokov

d) som si vedomý/á toho, že tento súhlas s uchovávaním, resp. so spracovávaním údajov je dobrovoľný, mám právo ho kedykoľvek odvolať a mám

  • právo na poskytnutie informácií
  • právo na prístup k údajom
  • právo na opravu
  • právo na obmedzenie spracúvania
  • právo „na zabudnutie“
  • právo na prenosnosť údajov
  • právo namietať
  • právo na súdny prostriedok nápravy
  • právo na náhradu škody